Compassie: het hart van GroenLinks?

Een aantal bijeenkomsten over ‘Compassie’ voor belangstellenden, geïnitieerd door De Linker Wang, hebben geleid tot het onderstaande discussiestuk. Het bestuur hoopt dat dit stuk de discussie over het belang van compassie binnen GroenLinkse politiek (plaatselijk, regionaal en landelijk) op gang zal brengen. De tekst is uitdrukkelijk bedoeld voor verdere discussie en gedachtevorming over (het belang van) compassie in een politieke context.
U kunt de tekst individueel meenemen in uw bijdragen binnen de partij, of er in bijeenkomsten en vergaderingen aandacht aan besteden. In dat laatste geval is het bestuur van De Linker Wang graag bereid om de tekst in te leiden en toe te lichten. U kunt deze vraag voorleggen via de secretaris van het bestuur.
De tekst als pdf.

Stellingen voor een discussie

1.    Compassie is het hart van GroenLinks. Achter onze politieke keuzes ligt een duidelijke visie op wat goed en eerlijk is voor mens en wereld. Het grondbeginsel van de compassie geeft richting aan politieke afwegingen en kleurt onze houding. Die passie delen we met onze voorlopers uit bewegingen voor sociale gerechtigheid, pacifisme, ecologie, vrijzinnigheid en emancipatie.
2.    Compassie vloeit voort uit het besef van eenheid met al wat leeft en het bewustzijn dat we deel zijn van het grotere geheel van mensheid en aarde. Wat wij doen, zeggen en uitstralen, krijgen we terug. Wat wij anderen aandoen, raakt ook altijd onszelf. Waar wij zorgen voor de natuur, zorgt deze ook voor ons. Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook de ander niet. Compassie leidt tot verbondenheid en overstijgt onze angst voor tekort, veroordelen van de ander, vijanddenken en polarisatie.
3.    Compassie is mededogen. Het is erkennen van en luisteren naar de ander en bereid zijn je te laten raken. Compassie is wederkerigheid. Het vergroot het geluk van de ander én van onszelf. Compassie is gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en de bereidheid om te delen. Compassie verliest nooit uit het oog dat de tegenspeler ook een waardevol mens is en kiest eerder voor mildheid en recht dan voor vergelding en wrok.
4.    Leven zonder compassie eindigt in kortzichtig eigenbelang, strijd, polarisatie, afbraak, uitbuiting. De financiële crisis, klimaatcrisis, energiecrisis en voedselcrisis zijn mede het gevolg van een samenleving die compassie vergeten is. Compassie ontmaskert schadelijke visies, structuren en praktijken en maakt ruimte voor leven in vrijheid, rechtvaardigheid en verbondenheid.
5.    Compassie is zowel een gezindheid als een politiek vergezicht. Het begint met kritische zelfreflectie en kleine bezielde stappen, maar vraagt uiteindelijk om transformatie van de wereld. Eerlijk delen van macht, kennis, zorg, grondstoffen en ruimte. Eenheid in diversiteit, geweldloze communicatie en levende en participerende democratie. Geen burgerschap zonder hoffelijkheid. Compassie is kompas en passie.
6.    Compassie als kernwaarde en identiteit maakt GroenLinks nog herkenbaarder en aantrekkelijker voor praktische idealisten, ongebonden spirituelen, en levensbeschouwelijk geïnspireerde werkers aan een betere wereld. Kortom: voor iedereen met een progressief, sociaal, groen en vredelievend hart.

Wie een glimlach uitzendt, krijgt hem terug.

  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • Gaat de Palestijnse droom in rook op? video

    Op zaterdag 24 oktober organiseerden we de bijeenkomst ‘Gaat de Palestijnse droom in rook op?’, ter gelegenheid van het afscheid van Theo Brand als hoofdredacteur. Oorpspronkelijk was het als een live evenement gepland, maar uiteindelijk toch online. Helaas ging de uitzending niet naar wens. De opname van de bijeenkomst mét goede geluidskwaliteit is nu beschikbaar. [lees meer…]

  • GroenLinks: laat Kauthar niet langer in de kou staan!

    Met verbazing kijk ik naar wat ‘Kauthar-gate’ is gaan heten – of op zijn minst genoemd zou kunnen worden. Wat is hier aan de hand? Kort samengevat: GroenLinks schuift een kandidaat naar voren die haar sporen heeft verdiend als klimaatactivist én duidelijk moslim is. Gravend in haar CV blijkt dat ze relaties heeft met als [lees meer…]